Blitzcrank TFT
Blitzcrank
Thông số của Blitzcrank
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/120 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 65 / 117 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Khiên Robot
Khiên Robot
  • Năng Lượng: 60/120

Bị động: Cứ sau 2 giây, gây 100/150/1000 sát thương phép cho kẻ địch ở gần.

Kích hoạt: Nhận Khiên 600/750/2000. Trong 5 giây, Nội tại của Blitzcrank gây sát thương mỗi giây và gây thêm 1% Máu tối đa của mục tiêu dưới dạng sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +150 Máu và Nội tại luôn gây sát thương phép tối đa theo Máu.