Threats & Synergies

Threats Synergies
Vô cùng Lớn Trung bình Vừa Nhỏ
quinn
Không Thấp Ok Mạnh Lý tưởng