Phép Bổ Trợ Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Biến

flash

Tốc Biến

8 425 300

Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.

Hồi chiêu: 300 giây