Threats & Synergies

Threats Synergies
Vô cùng Lớn Trung bình Vừa Nhỏ
nunu-amp-willump
Không Thấp Ok Mạnh Lý tưởng