Ngọc khuyên dùng K'Sante

Kiên Định
Array

Quyền Năng Bất Diệt

Tàn Phá Hủy Diệt

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Cảm Hứng
Array

Giao Hàng Bánh Quy

Bước Chân Màu Nhiệm

Tốc Độ Đánh

Máu Tăng Tiến

Giáp

Phép khuyên dùng K'Sante

Cơ bản

Tốc Biến

Dịch Chuyển

Kỹ năng K'Sante nâng đúng cấp độ

Cơ bản

Bản Năng Chiến Binh (Nội Tại)

Thần Khí Ntofo (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Mở Đường (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Bước Chân Dũng Mãnh (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Chơi Khô Máu (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18