Phép Bổ Trợ Liên Minh Huyền Thoại: Dịch Chuyển

teleport

Dịch Chuyển

7 0 360

Sau khi vận sức trong 4 giây, tướng của bạn sẽ được dịch chuyển đến công trình đồng minh chỉ định. Chuyển thành Dịch Chuyển Tự Do ở phút 10, cho phép bạn dịch chuyển đến công trình, mắt hoặc linh đồng minh.

Hồi chiêu: 360 giây