Threats & Synergies

Threats Synergies
Vô cùng Lớn Trung bình Vừa Nhỏ
dr-mundo
Không Thấp Ok Mạnh Lý tưởng